Politika Integrovaného systému řízení (ISŘ)

Naše stavební společnost „Eremiáš stavební s.r.o.“, se ve vztahu na její další uplatnění na trhu, získání důvěry zákazníků a uplatnění požadavků standardů ČSN EN ISO 9001: 2009 a ČSN EN ISO 14001:2005, zavazuje k plnění této politiky integrovaného systému řízení:
Základem hospodářského úspěchu, budoucího růstu a finanční jistoty naší společnosti je spokojenost zákazníků.

Kvalifikovaní zaměstnanci, jsou základem kvality našich produktů a poskytovaných služeb, včetně dodržování požadavků standardů ČSN EN ISO 9001: 2009 a ČSN ISO 14001:2005. Průběžným vzděláváním a poskytováním informací zaměstnancům (včetně spolupracujících firem), napomáháme k vědomí zodpovědnosti za kvalitu, bezpečnost a ochranu zaměstnanců a dopadům našich činností na životní prostředí.

Naše společnost se zavazuje k přiměřenému, ale stálému, zlepšování (snižování) dopadů našich činností do globálních vlivů na životního prostředí. Toho chce dosáhnout působením integrovaného systému řízení, a to i nad rámec platných právních předpisů pro životní prostředí a prevence znečišťování. Naší snahou je co nejnižší zatěžování životního prostředí využitím alternativních a hospodárných technologií. Základem pro zlepšení ochrany životního prostředí ve společnosti je nepřetržitý dohled, kontrolní činnost a hledání nových technologií.

Průběžné analyzování a vyhodnocování, případných ekologických aspektů a rizik BOZP dopadů, je předpokladem k předcházení havárií a incidentů, slouží k ochraně zaměstnanců a zabraňuje poškození životního prostředí.

Otevřeným dialogem se zákazníky, partnery a občanskými sdruženími usilujeme o pochopení a uplatnění základních požadavků pro naše podnikání.

Dodávky dodavatelů a smluvních partnerů ovlivňují: celkovou kvalitu našeho produktu, bezpečnost práce našich zaměstnanců na stavbě a vliv na našem zatížení životního prostředí. Proto je informujeme o našich cílech: v rozsahu kvality služeb, naší politiky integrovaného systému řízení, ve vztahu na vliv na životní prostředí a zajištění bezpečnosti práce, aby přizpůsobili svoji činnost našim požadavkům.

Společnost se zavazuje k plnění aplikovatelných legislativních a jiných právním požadavkům zainteresovaných stran, kterým společnost podléhá, včetně požadavků vztahujících se k jejím environmentálním aspektům, snížení rizik ve vtahu na BOZP a firmou akceptovaných požadavků zákazníků.

Víme, že poruchy integrovaného systému řízení nebo incidenty, ve vztahu na BOZP, přinášejí nejen hospodářské škody, ale také lidské utrpení. Proto přijímáme odpovídající opatření, aby počet neshod (incidentů), byl co nejvíce eliminován.

Společnost se zavazuje poskytovat vysoký standard činností, při realizaci svých smluvních dodávek u zákazníků. Pověřujeme jen ty dodavatele, kteří nabízejí stejně vysoký standard.

Trvalé zlepšování efektivnosti integrovaného systému řízení je nedílnou součástí řízení společnosti.

Vstup pro zaměstnance | Mapa stránek